اعتقادنامه کلیسای نوید

ما باور داریم که …

الف) کلام خدا

کتابمقدس کلام الهام شده خدا است که بوسیله خادمان او که تحت تاثیر روح القدس قرار گرفتند نوشته شد. 

 ما به پیمان جدید که د ر عهد جدید ثبت شده است بعنوان راهنما برای رفتار، و عقایدمان  ایمان داریم

 (۲ تیموتاوس  ۳ : ۱۶  ، پطرس  ۱ : ۲۱ ، اول تسالونیکیان  ۲:۱۳ )

ب)  خدا

 خدای ما یکتا است، ولی خود را در سه شخص ظاهر میسازد. پدر، پسر، و روح القدس

 ( فلیپیان ۲ : ۶،  یوحنا ۱۴ : ۲۱-۲۶). 

 خدای پدر بزرگتر در  سه – سرچشمه کلمه (لوگوس) و به وجود آورنده

یوحنا ۱۴:۲۸،  یوحنا ۱۶:۲۸،  یوحنا ۱:۱۴)  

 پسر کلمه است که در جسم ظاهر شد. او از جانب پدر آمد و از ازل بوده است. 

 (یوحنا ۱ :۱۴،  یوحنا ۱ : ۱۸،  یوحنا ۱:۱)

 روح القدس، که ابدی است، از پدر و پسر می آید (یوحنا ۱۵ : ۲۸) 

پ) انسان ،سقوط او، و نجات

 انسان یک موجود خلق شده است، شبیه خدا آفریده شده است، ولی بخاطر نافرمانی و سقوط آدم، گناه وارد دنیا شد 

‘زیرا همه گناه درده اند و از جلال خدا کوتاه میآیند.” 

(رومیان ۳ :۲۳) 

“چنانکه نوشته شده است: هیچ کس پارسا نیست” حتی یکنفر” 

(رومیان ۳ : ۱۰).

عیسی مسیح (پسر خدا) ظاهر شد تا کارهای شیطان را نابود کند. عیسی مسیح جان خود را داد و خونش را ریخت تا رابطه انسان با خدا را دوباره برقرار سازد 

 ( اول یوحنا  ۳ :۸). 

ت) حیات ابدی و تولد جدید

 نجات هدیه خدا به انسان است، و جدا از اعمال ما و شریعت است.  این به فیض از راه ایمان به عیسی مسیح میسر است. تا کارهای نیک انجام دهیم. 

( افسسیان ۲ : ۸).

 قدم اول انسان برای نجات اندوهگین شدن است. اندوهی که برای خداست موجب توبه میشود. . حیات جدید  در اختیار همه انسانها هست . وقتی عیسی مسیح بعنوان ناجی پذیرفته میشود،  نجات رخ میدهد، انسان حیات تازه دریافت میکند و شخص تازه ای میگردد.  و روح او برای ابد زنده خواهد ماند ( دوم قرنتیان ۷ : ۱۰، اول یوحنا ۵ :۱۲،  یوحنا ۳ : ۳-۵).

ث) تعمید در آب

تعمید در آب به طریق فرو بردن به زیر آب است.  این فرمان از طرف خداوند برای ایمانداران است. تعمید در

آب بطور سمبلیک نشان دهنده اعتقاد ما به مرگ ،دفن، و قیام مسیح است 

( متی ۲۸ : ۱۹،  رومیان ۶ : ۴، کولسیان ۲ : ۱۲، اعمال رسولان ۸ : ۳۶-۳۹). 

ج) تعمید در روح القدس

تعمید در روح القدس و آتش هدیه ای از طرف خداست که بوسیله خداوند عیسی مسیح به ایمانداران در این دوره فیض وعده داده شد و بعد از تولد تازه دریافت کردن است.  این تجربه بوسیله صحبت به زبانها همانطور که روح القدس به آنها قدرت تکلم میدهد همراه است.

( متی ۳ :۱۱،  یوحنا ۱۴ :۱۶-۱۷،  اعمال رسولان ۱ : ۸،  اعمال رسولان ۲ : ۳۸-۳۹، اعمال رسولان ۱۹: ۱-۷،  اعمال رسولان ۲)

چ)  مقدس بودن

کتابمقد س بما میگوید که بدونه مقدس بودن نمیتوانیم خدا را خشنود کنیم.  ما به  عقیده تقدیس  که به عنوان

یک ایماندا ر باید در  آن رشد کنیم ایمان داریم.  

(عبرانیان ۱۲:۱۴؛  اول تسالونیکیان ۵:۲۳؛ دوم پطرس ۳:۱۸؛ دوم قرنتیان ۳:۱۸؛ فلیپپیان ۳:۱۲-۱۴؛ اول قرنتیان ۱:۳۰).

ح) شفای الهی

شفا برای امراض جسمانی انسان است و بوسیله قدرت دعا با دعای بر حسب ایمان و با دست گزاری انجام میشود. این بخاطر مصلوب شدن عیسی مسیح است و در اختیار همه اعضای کلیسا هست. 

( مرقس ۱۶:۱۸؛ یعقوب ۵:۱۴-۱۶؛ اول پطرس ۲:۲۴؛ متی ۸:۱۷؛ اشعیا ۵۳:۴-۵). 

خ) قیام ایمانداران و بازگشت خداوند ما

فرشتگان گفتند،  “ همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد، باز خواهد آمد…”

(اعمال رسولان ۱:۱۱)

بازگشت او نزدیک است. وقتی او بازگردد، “ مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. آنگاه ما که زنده و باقی باشیم، با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم”

(اول تسالونیکیان ۴:۱۶-۱۷). 

بعد از دوره عذاب سخت او بعنوان پادشاه پادشاهان و رب الارباب، و با برگزیدگان خود بعنوان کاهنان خدا و مسیح خواهند بود و هزار سال با او سلطنت خواهند کرد. 

 (مکاشفه ۱۹:۱۶؛ مکاشفه ۲۰:۶).

د) جهنم و کیفر ابدی

شخصی که بطور جسمی در گناه  خود و بدونه مسیح میمیرد، بدونه هیچ امیدی و برای همیشه  در دریاچه آتش بسر خواهد برد. به این ترتیب این شخص دیگر فرصتی برای شنیدن پیام انجیل یا توبه کردن نخواهد داشت.  دریاچه آتش یک مکان واقعی است. ترمهای “ابدی” و “ برای همیشه”  اشاره به مدت تنبیه لعنت شدگان میکند. همزمان با آن ایمانداران  به مسیح در شادی کامل با مسیح در حضور خدا زیست خواهند کرد

(عبرانیان ۹:۲۷؛ مکاشفه ۱۹:۲۰؛ مکاشفه ۲ : ۱۵  

افکاری نو، روحی تازه و قوتی مضاعف با پیروی از مسیح