“همانا او را با تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما”

دوست عزیز، به کلیسای نوید خوش‌ آمدید. دعا میکنیم زندگی تان سرشار از برکات خداوند باشد، هر روزه در کلام رشد کنید و با ستایش خداوند در حمد و سرود، حضور خداوند را در زندگیتان حس کرده و مملو از آرامش و شادی بشوید و محبتی فراتر را تجربه کنید

مانند یک قهرمان بدوید – داوود: قلبی در پی قلب خدا
پیامهای روزانه برای رشد روحانی توسط دکتر سامی تیپی
ios App آی او اس
Android App اندروید

تعلیم

با هدایت روح خدا، با تعالیم از کتابمقدس ، در کلام رشد کنید، و بنا شوید

کلیسا

زیبایی زندگی در مسیح را با دیگر خواهران و برادران در خانواده الهی ، کلیسا تجربه کنید

ایمان

افکاری نو، تجربه ای جدید ، تغییرها و تبدیل ها در پیروی از عیسی مسیح

نوید زندگی

جلوه های گوناگون محبت

مطالعه روزانه کتابمقدس

” هدف تعلیم ما ، برانگیختن محبتی است که از دل پاک و وجدان روشن و ایمان خالص پدید می آید (اول تیموتائوس ۱ : ۱۵). تعلیم پولس درباره گناهکاران بر هدف اصلی خدا در فرستادن عیسی تمرکز دارد.بیشتر  مواقع هر چه گناهکار در گناه خود فرو میرود، خداوند جلال بیشتری دریافت میکند وقتی که آن گناهکار توبه  میکند

راحاب ، فاحشه در شهر اریحا، شاید فردی بود که در جامعه پذرفته نشده بود (یوشع ۶ :۱۷). هر چند که، خدا مایل بود جان او و کل خانواده اش را حفظ کند چونکه توبه کرده و از کارهایش پشیمان شده بود. در تصمیم خداوند برای استفاده از او، اول جان راحاب حفظ شد. بعد او در واقع یکی از چهار زنانی شد که در انجیل متی از او بعنوان یکی از نیاکا ِن پادشاه داود و عیسی مسیح نامبرده شده است. (آیه ۵)

میبینید چطور ” خدا آنچه را که دنیا خوار و خفیف و حتی نیستی میشمارد برگزید تا جهان هستی ها را براندازد ، تا هیچ انسانی در حضور او دلیلی برای فخر کردن نداشته باشد” (اول قرنتیان ۱ : ۲۸ – ۲۹).او به پیشواز هر گناهکاری که توبه میکند و به طرف خداوند برمیگردد و میگوید “پدر ، من گناه کرده ام” میرود. (لوقا ۱۵ : ۲۱). بیائید با فرشتگان برای حتی یک گناهکار که توبه میکند شادی کن

بیایید نزد من ای تمام زحمتکشان

و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید

عیسی مسیح

با پیروی از مسیح تازه شوید و حیاتی نو را تجربه کنید