کالج نوید

https://navidcollege.orgبه کالج نوید خوش امدید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

 دوره های زمانی کتابمقدس ، درس ۱ – مقدمه                                              قبل از اینکه کتابمقدس به روشنی تفسیر شود، شخص باید دوره های زمانی را درک کند. درس اول مقدمه نگاهی به دوره ها و طرح خدا برای انسان است 
دوره های زمانی کتابمقدس ، درس ۲ – دوره بی گناهی
دوره های زمانی کتابمقدس ، درس ۳ – دوره وجدان
دوره های زمانی کتابمقدس ، درس ۴ – دوره حکمرانی انسان
دوره های زمانی کتابمقدس ، درس ۵ – دوره عهد
دوره های زمانی کتابمقدس ، درس ۶ – دوره قانون
دوره های زمانی کتابمقدس ، درس ۷ – دوره فیض
دوره های زمانی کتابمقدس ، درس ۸ قسمت ۱ – زمان مصیبت عظیم
دوره های زمانی کتابمقدس ، درس ۸ قسمت ۲ – زمان مصیبت عظیم
دوره های زمانی کتابمقدس ، درس ۸ قسمت ۳ و درس ۹ – زمان مصیبت عظیم
دوره های زمانی کتابمقدس، درس ۱۰ و ۱۱ – داوری تخت سفید بزرگ و زمان اورشلیم جدید